Slovar Upravljanja tveganj

BISTVENO TVEGANJE
[angl. SIGNIFICANT RISK]

Prepoznano in ocenjeno tveganje pomembno napačne navedbe, ki po revizorjevi presoji zahteva posebno obravnavanje pri reviziji.

DELITI
[angl. SHARE]

Odziv na tveganje. Sodobne metode naročanja običajno vključujejo obliko delitve tveganja preko formule izguba/dobiček. Obe strani si po vnaprej deljenih kriterij delita dobiček tedaj, ko so stroški nižji od stroškovnega načrta in obratno, delita tudi izgubo, v primerih, ko je stroškovni načrt presežen.

GROŽNJA
[angl. THREAT]

Negotov dogodek, ki bi lahko negativno vplival na cilje ali koristi.

IZBOLJŠAVA
[angl. ENHANCEMENT]

Sprememba, ki je povzročila napredek ali povečanje vrednosti.

IZJAVA O NOTRANJEM NADZORU
[angl. STATEMENT OF INTERNAL CONTROL]

Zapisana izjava upravnega odbora, ki razkrije, da je podjetje v postopku identifikacije in upravljanja ključnih tveganj.

KOMUNIKACIJSKI NAČRT
[angl. COMMUNICATIONS PLAN]

Načrt kontinuiranih komunikacijskih dejavnosti za organizacijo (strateški, programski, projektni ali operativen), ki običajno vsebuje informacije o tem kdaj, kako in s kom bodo komunikacijske aktivnosti potekale.

LASTNIK INCIDENTA
[angl. INCIDENT ACTIONEE]

Vloga ali posameznik, ki je odgovoren za upravljanje in nadzor nad vsemi aspekti določenega tveganja, vključno z izvajanjem ukrepov.

LINIJA TOLERANCE TVEGANJA
[angl. RISK TOLERANCE LINE]

Mejna raven izpostavljenosti tveganju, ki jih je moč preseči z zavedanjem, da bo slednje zahtevalo določen odziv (denimo poročanje o situaciji višjemu vodstvu z namenom ukrepanja).

NAČRTOVANJE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE
[angl. CONTINGENCY PLANNING]

Postopek oblikovanja ustreznih ukrepov v situaciji, ko tveganje dejansko nastopi.

OBVLADOVANJE TVEGANJA
[angl. RISK TREATMENT]

Proces spreminjanja tveganja, ki lahko vključuje: 1) izogibanje tveganju z odločitvijo, da se z aktivnostjo, ki predstavlja potencial za tveganje, ne prične ali ne nadaljuje; 2)odstranjevanje vira tveganja; 3) spremembo verjetnosti; 4) spremembo posledice; 5) deljenje tveganja z drugo stranko ali strankami (vključno s pogodbami in financiranjem tveganj) ali 6) z zavestnim ohranjanjem tveganja.

ODSTRANITEV
[angl. REMOVAL]

Odziv na tveganje. Običajno vključuje spremembo določenega vidika v organizaciji, denimo spremembo obsega, poti nabave, dobavitelja ali zaporedja dejavnosti.

OPERATIVNO TVEGANJE
[angl. OPERATIONAL RISK]

Neuspeh pri doseganju poslovnih/organizacijskih ciljev zaradi človeških napak, sistemskih okvar in neustreznih postopkov ali nadzora.

POSLEDICA
[angl. CONSEQUENCE]

Izid določenega dogodka.

POVZETEK PROFILA TVEGANJA
[angl. SUMMARY RISK PROFILE]

Preprost mehanizem za povečanje prepoznavnosti tveganj. Gre za grafični prikaz informacij, ki jih običajno najdemo v obstoječem registru tveganj.

PRIČAKOVANA VREDNOST
[angl. EXPECTED VALUE]

Statistični koncept, ki ga izračunamo tako, da pomnožimo poprečni učinek in verjetnostni odstotek. Vrednost se uporablja za ocenjevanje in kvalificiranje učinka posameznega tveganja s pričakovanim izidom z namenom, da se ugotovi, ali je tveganje smiselno prevzeti.

PROGRAM
[angl. PROGRAMME]

Začasna in fleksibilna organizacijska struktura, namenjena koordiniranju, usmerjanju in nadzoru projektov in delavnosti, da bi dosegli želene izide in koristi, povezane s strateškimi cilji organizacije. Program običajno imenujemo tisti načrt, ki se kontinuirano izvaja več let.

RAVEN TVEGANJA
[angl. LEVEL OF RISK]

Velikost tveganja ali kombinacija različnih tveganj, izražena na način, da se kombinirajo posledice in verjetnosti tveganj.

RESNOST TVEGANJA
[angl. SEVERITY OF RISK]

Stopnja, do katere bi tveganje lahko vplivalo na določeno situacijo.

RIZIČNI AKTER
[angl. RISK ACTIONEE]

Nekateri ukrepi morda niso v eksplicitni pristojnosti lastnika tveganja, zato je potrebno imenovati lastnika ukrepa, ki mora nato o sprejeti aktivnosti poročati lastniku tveganja.

SKENIRANJE STANJA
[angl. HORIZON SCANNING]

Sistematično spremljanje in preučevanje potencialnih groženj, priložnosti in verjetnih prihodnjih dogodkov, ki stojijo na obrobju obstoječih in aktualnih načrtov v organizaciji.

SPREJEMANJE
[angl. ACCEPT]


Način odzivanja na tveganje, ki kaže na to, da se organizacija zaveda možnosti, da se bo tveganje zgodilo in vseh aktivnosti, ki v tem primeru sledijo.

TEŽAVA/DOGODEK
[angl. ISSUE/INCIDENT]

Pomemben dogodek, ki se je nenačrtovano zgodil in zahteva ukrepe za upravljanje tveganj. Predstavlja lahko težavo, poizvedbo, skrb, spremembo ali tveganje, ki se je uresničilo.

UČINEK TVEGANJA
[angl. RISK EFFECT]

Opis vpliva, ki bi ga realizacija tveganja imela na organizacijo.

UPRAVLJANJE TVEGANJ
[angl. RISK MANAGEMENT]

Sistematična uporaba načel, pristopov in procesov pri prepoznavanju in ocenjevanju tveganj ter načrtovanju in izvajanju ukrepov za njihovo obvladovanje.

UPRAVLJANJE PODJETIJ
[angl. CORPORATE GOVERNANCE]

Neprekinjena dejavnost vzdrževanja dobrega sistema notranjega nadzora, kjer direktorji in uslužbenci v organizaciji zagotavljajo izvajanje učinkovitih in načrtovanih ukrepov za zaščito sredstev, donosnosti in ugleda podjetja.

VERJETNOST
[angl. LIKELIHOOD]

Verjetnost, da se nekaj zgodi.

VPLIV
[angl. IMPACT]

Vpliv je rezultat specifične grožnje ali priložnosti, ki se uresniči.

ZADRŽEVANJE
[angl. RETENTION]

Odziv na tveganje. Vključuje zavestno in namerno odločitev, da se določeno tveganje ohrani, saj je to bolj varčno kot ukrep upravljanja tveganja. Kljub temu je treba tveganje nadzorovati in spremljati, da ostane v obvladljivem okviru.

ZAZNAVANJE TVEGANJA
[angl. RISK PERCEPTION]

Način, na katerega posameznik gleda na tveganje, ki temelji na naboru njegovih vrednot ali pomislekov.

BLIŽINA TVEGANJA
[angl. PROXIMITY OF RISK]

Časovni dejavnik tveganja oz. realizacija tveganja, povezana z natančno določenim časovnim okvirom in resnost njegovega vpliva, ki se spreminja glede na to, kdaj se tveganje pojavi.

DELEŽNIK
[angl. STAKEHOLDER]

Vsak posameznik, skupina ali organizacija, ki se je lahko neka pobuda (program, projekt, dejavnost ali tveganje) dotika, nanjo vpliva ali ji lahko škoduje.

DOGODEK
[angl. EVENT]

Skupek okoliščin ali sprememba določenega spleta okoliščin.

IDENTIFIKACIJA TVEGANJA
[angl. RISK IDENTIFICATION]

Postopek iskanja, prepoznavanja in opisovanja posameznega tveganja.

IZDELEK
[angl. OUTCOME]

Rezultat spremembe, ki običajno vpliva na vedenje ali okoliščine v resničnem svetu. Izid je želen, ko je sprememba pričakovana in dosežen kot rezultat izvedenih aktivnosti.

IZGUBA
[angl. DIS-BENEFIT]

Izid določene aktivnosti, ki ga en ali več deležnikov prepozna za negativnega.

KLJUČNI KAZALNIKI TVEGANJA (KRI)
[angl. KEY RISK INDICATORS (KRI)]

Koristno orodje za poslovodje, vodstvo in upravne odbore, ki omogočajo spremljanje stopnje tveganja znotraj posamične aktivnosti ali organizacije.

KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI (KPI)
[angl. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)]

Niz merljivih ukrepov, ki jih podjetje uporablja za merjenje svoje uspešnosti skozi čas.

LASTNIK OBVLADOVANJA TVEGANJA
[angl. RISK TREATMENT OWNER]

Poslovodja, ki je odgovoren za ravnanje s tveganji tako, da zagotavlja, da se začrtana strategija upravljanja tveganj izvaja in da se tveganja uspešno obvladujejo. Lastnik obvladovanja tveganj ni vedno tudi lastnik določenega tveganja.

MATRIKA TVEGANJA
[angl. RISK MATRIX]

Orodje za razvrščanje in prikazovanje tveganj z določanjem razponov med posledicami in verjetnostjo.

NAČRTOVANJE OBNOVE PO NESREČI
[angl. DISASTER RECOVERY PLANNING]

Poslovni načrt, ki se osredotoča na procese okrevanja po izrednem dogodku ali poslovni krizi. Je del upravljanja neprekinjenega poslovanja (BCM).

NADZOR
[angl. CONTROL]

Ukrep za modifikacijo tveganja.

OCENA UČINKOVITOSTI NADZORA TVEGANJ
[angl. RISK CONTROL EFFECTIVENESS RATING]

Ukrep, ki določa, kako učinkovito sistem za nadzor in upravljanje tveganj obvladuje grožnje. Ta ocena se uporablja tudi za meritve učinkovitosti sprejetih ukrepov v primerih, ko se ugotovi, da je v sistemu še veliko prostora za izboljšave.

OKVIR CELOVITEGA SISTEMA OBVLADOVANJA TVEGANJ
[angl. MANAGEMENT OF RISK FRAMEWORK]

Celoten kontekst za upravljanje tveganj znotraj organizacije na način, da tveganja prepoznavamo, ocenimo in nadzorujemo. Okvir je dosleden, celovit in zajema procese, ki so vključeni v upravljanje organizacije.

POSLOVNI PRIMER
[angl. BUSINESS CASE]

Zapisan ali govorjen poslovni predlog z dodano vrednostjo, ki odločevalce prepriča, da sprejmejo določeno vrsto ukrepov. Običajno zajema koristi, tveganja, ocene stroškov in časovne okvire.

PRILOŽNOST
[angl. OPPORTUNITY]

Negotov dogodek, ki bi lahko ugodno vplival na poslovne cilje ali koristi.

PROGRAMSKO TVEGANJE
[angl. PROGRAMEE RISK]

Tveganje, ki je povezano z oblikovanjem strategije in njeno dejansko implementacijo v procese in načine dela, da bi organizaciji prinesla čim več koristi.

RAVEN ZRELOSTI
[angl. MATURITY LEVEL]

Dobro definiran evolucijski načrt, ki stremi k doseganju procesne zrelosti. Pogosto vključuje pet ravni: začetno, ponovljivo, definirano, upravljano in optimizirano.

REGISTER TVEGANJ
[angl. RISK REGISTER]

Dokumentiran zapis informacij o ugotovljenih tveganjih. Imenujemo ga tudi dnevnik tveganj.

REVIZIJSKA KOMISIJA
[angl. AUDIT COMMITTEE]

Revizijsko komisijo običajno sestavlja od pet do sedem članov upravnega odbora družbe z namenom, da neodvisno spremljajo sistem in prakse finančnega poročanja podjetja. Komisija je ločena od poslovodstva, zato lahko revizorji in ostali interesenti odprto razpravljajo o perečih tematikah.

SPONZOR
[angl. SPONSOR]

Osrednja gonilna sila programa oz. projekta na najvišji ravni.

SPREJEMLJIVOST TVEGANJA
[angl. RISK APPETITE]

Velikost in vrsta tveganja, ki ga je organizacija pripravljena prevzeti in zadržati.

STRATEŠKO TVEGANJE
[angl. STRATEGIC RISK]

Tveganje, ki se ukvarja s tem, v katero smer naj gre organizacija, kako naj tja pride in kako naj na tej poti zagotovi svoj obstoj.

TOLERANČNI PRAG ZA TVEGANJE
[angl. RISK TOLERANCE]

Mejna raven izpostavljenosti tveganju, ki jih je moč preseči z zavedanjem, da bo slednje zahtevalo določen odziv (denimo poročanje o situaciji višjemu vodstvu z namenom ukrepanja).

UPRAVITELJ POSLOVNIH SPREMEMB
[angl. BUSINESS CHANGE MANAGER]

Zaposleni s to vlogo je odgovoren za prepoznavanje in izvajanje koristi, ki se odpirajo tekom poslovnih projektov. Vlogo večinoma povezujemo s programi, kjer so v ospredju koristi.

VERJETNOST
[angl. PROBABILITY]

Ocena verjetnosti, da se bo določena grožnja ali priložnost dejansko zgodila, ki upošteva tudi frekvenco pogostosti.

VIR TVEGANJA
[angl. RISK SOURCE]

Element, ki ima sam ali v kombinaciji z ostalimi, svojevrsten potencial, da lahko povzroči tveganje.

VODNIK PO POSTOPKU UPRAVLJANJA TVEGANJ
[angl. RISK MANAGEMENT PROCESS GUIDE]

Opisuje zaporedje korakov (od prepoznavanja do izvajanja) in z njimi povezane dejavnosti, potrebne za izvajanje upravljanje tveganj.

VZROK TVEGANJA
[angl. RISK CAUSE]

Opis vira tveganja, denimo dogodka ali situacije, ki povzroča tveganje.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
[angl. QUALITY ASSURANCE]

Zagotavljanje, da bodo izdelki ustrezni in v skladu z zahtevami.

CRAMM
[angl. CRAMM]

Formalizirana metodologija za upravljanje tveganj, ki jo je razvila agencija CTTA (Central Computer and Telecommunications Agency). Zajema tri stopnje: prvi dve stopnji identificirajo grožnje in analizirajo sistemska tveganja, tretja stopnja pa vključuje priporočila, kako s tveganji ravnati.

DOGODEK TVEGANJA
[angl. RISK EVENT]

Opis območja negotovosti glede na grožnje in priložnosti.

INHERENTNO TVEGANJE
[angl. INHERENT RISK]

Tveganje, ki mu je podjetje izpostavljeno brez ukrepov upravljanja tveganja.

IZKORIŠČANJE
[angl. EXPLOITATION]

Sprememba obsega aktivnosti z namenom doseganja koristi.

KATEGORIJA ODZIVANJA NA TVEGANJE
[angl. RISK RESPONSE CATEGORY]

Na tveganje se lahko odzovemo na več načinov: zmanjšanje, odstranitev, prenos, zadrževanje ali deljenje enega ali več tveganj. Za priložnosti je posamezna kategorija odzivanja na tveganje lahko realizacija, izboljšanje ali izkoriščanje ter delitev enega ali več tveganj.

KORISTI
[angl. BENEFITS]

Merljivi pozitivni rezultati, ki nastanejo kot posledica neke lastnosti, ki jo je več deležnikov prepoznalo kot prednost.

KRIZNI NAČRT
[angl. CONTINGENCY PLAN]

Načrt za izvedbo v primeru, ko mora organizacija kar čim bolj zmanjšati negativne učinke uresničenega tveganja.

LASTNIK TVEGANJA
[angl. RISK OWNER]

Vloga ali oseba z odgovornostjo in pooblastilom za upravljanje tveganj.

NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA
[angl. BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP)]

Dokument, ki vsebuje ključne informacije za organizacijo v primeru kritičnega dogodka.

NEVARNOST
[angl. HAZARD]

Vir potencialnega negativnega tveganja.

OCENJEVANJE TVEGANJA
[angl. RISK ESTIMATION]

Ocena verjetnosti in vpliva posameznega tveganja ob upoštevanju vnaprej določenih standardov, ciljnih ravni tveganja, soodvisnosti in drugih pomembnih faktorjev.

ODBOR (KOLEGIJ) ZA TVEGANJA
[angl. RISK COMMITTEE]

Organ neodvisnih vodij, ki je odgovoren za notranji pregled sistemov za nadzor in upravljanje tveganj.

ODZIV NA TVEGANJE
[angl. RISK RESPONSE]

Ukrepi, ki jih je v situaciji, ko je izpostavljenost tveganju za organizacijo sprejemljiva, moč sprejeti. Glede na odzive jih razvrstimo v več kategorij.

OPIS TVEGANJA
[angl. RISK DESCRIPTION]

Strukturiran opis tveganja, ki običajno vsebuje štiri elemente: vire, dogodke, vzroke in posledice.

POLITIKA UPRAVLJANJA TVEGANJ
[angl. RISK MANAGEMENT POLICY]

Odločitev na visoki ravni organizacije, ki določa in prikazuje, kako se bo z upravljanjem tveganj ravnalo v celotni organizaciji.

POSLOVNO TVEGANJE
[angl. BUSINESS RISK]

Možnost, da bo podjetje imelo manjši dobiček ali da bo poslovalo z izgubo. Nanjo vplivajo številni dejavniki, kot so splošno gospodarsko ozračje, konkurenca ali vladni predpisi.

PRENOS
[angl. TRANSFER]

Odziv na tveganje. Pri njem tretja oseba prevzame odgovornost za nek vidik tveganja.

PROFIL TVEGANJA
[angl. RISK PROFILE]

Opis kateregakoli nabora tveganja.

PROJEKT
[angl. PROJECT]

Sodelovanje z omejenim rokom trajanja, ki nastane z namenom izdelave določenega izdelka/rezultata, v skladu s poslovnim načrtom.

PROJEKTNO TVEGANJE
[angl. PROJECT RISK]

Projektna tveganja so tveganja, povezana z uspešnim zaključkom projekta. Običajno vključujejo osebne, tehnične, stroškovne in časovne parametre, operativno podporo, kakovost, človeške vire in dobavitelje.

REALIZACIJA
[angl. REALISATION]

Odziv na priložnost, ki vključuje tveganje. Realizacija priložnosti zagotavlja dejanske izboljšave znotraj organizacije.

REZIDUALNO TVEGANJE / PREOSTALO TVEGANJE
[angl. RESIDUAL RISK]

Tveganje, ki mu je podjetje izpostavljeno po sprejetju in uveljavitvi vseh postavk upravljanja tveganj.

SPONZORSKA SKUPINA
[angl. SPONSORING GROUP]

Osrednja gonilna sila programa, ki zagotavlja naložbene odločitve in potrjuje utemeljitev in cilje programa na najvišji ravni.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA TVEGANJ
[angl. RISK MANAGEMENT STRATEGY]

Opisuje cilje, ki jim sledimo pri izvajanju aktivnosti in ukrepov za upravljanje tveganj. Zajema opis načrtovanih postopkov, vloge in odgovornosti, pragove tveganj, urnik predvidenih intervencij za obvladovanje tveganj, pričakovane rezultate, orodja in tehnike, ki se bodo izvajale ter zahteve pri poročanju. Vsebuje lahko tudi, kako bo postopek koordinacije aktivnosti potekal glede na ostale upravljavske dejavnosti.

TVEGANJE
[angl. RISK]

Vpliv negotovosti na poslovne cilje.

UPRAVLJANJE NEPREKINJENEGA POSLOVANJA (BCM)
[angl. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)]

Celovit postopek upravljanja pri implementaciji organizacijskega okvira za prepoznavanje internih in eksternih tveganj s ciljem, da se v podjetju vzpostavijo pogoji za učinkovito odzivanje v primeru nepredvidljivega dogodka ali nesreče. Vključuje obnovo po nesreči, obnovo poslovanja, krizno upravljanje, upravljanje škodnih dogodkov, upravljanje izrednih razmer in načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih.

UPRAVITELJ TVEGANJ
[angl. RISK MANAGER]

Vloga ali posameznik, ki je odgovoren za izvajanje vseh aktivnosti, povezanih z upravljanjem tveganj na organizacijski ravni.

VIŠJI/STAREJŠI ODGOVORNI LASTNIK
[angl. SENIOR RESPONSIBLE OWNER (SRO)]

Posameznik z nosilno odgovornostjo, ki mora zagotoviti, da projekt ali program izpolnjuje začrtane cilje in prinese načrtovane koristi.

VREDNOTENJE TVEGANJA
[angl. RISK EVALUATION]

Proces razumevanja vzajemnih učinkov identificiranih groženj in priložnosti pri določeni aktivnosti, ko jih obravnavamo združeno.

ZMANJŠANJE
[angl. REDUCTION]

Odziv na tveganje. Sprejmejo se proaktivni ukrepi za zmanjšanje verjetnosti, da se tveganje zgodi. Običajno vključujejo izvajanje nadzora nad verjetnostjo tveganja ali njegovim vplivom.

Želite, da vključimo kakšno dodatno besedo?
Izpolnite spodnji obrazec  in oddajte svoj predlog.