[PREDSTAVLJAMO PREDAVATELJE] Mag. Saša Štivan

Zagotovo se pred obiskom konference sprašujete, kakšne prednosti vam dejansko prinaša in kaj koristnega boste na njej izvedeli, kar zatem lahko uporabite tudi v svoji praksi. Zato smo vsem predavateljem postavili tri vprašanja, ki se navezujejo na področje, ki ga strokovno pokrivajo ali vsebino njihovega predavanja. Ste se na konferenco že prijavili? To lahko storite na tej povezavi.

 

Kakšen je posredni in neposredni učinek upravljanja tveganja na korporativni ugled organizacije?

Na ugled podjetja vpliva vse, kar se dogaja v podjetju samem ter v njegovi povezavi z ožjim in širšim okoljem, zato je pomembno, da vodstvo obvladuje vsa tveganja, ki so prisotna pri njegovem poslovanju.

Ugled, zaupanje in spoštovanje so karakteristike, ki si jih podjetje prisluži oziroma pridobi skozi čas in ne čez noč. Pri ugledu namreč ni bližnjic. Ni namreč odločilno, kaj na nivoju podjetja mislimo ali pravimo o sebi, temveč kako v resnici delujemo in kako nas doživljajo drugi.

Na drugi strani se s trudom zaslužen ugled, zaupanje in spoštovanje lahko hitro uniči, oziroma v trenutku izgubi tudi z eno samo »večjo« napačno potezo. Zato je pomembno, da podjetja posvečajo pozornost in usmerjajo svoje vire in upravljanje tudi v upravljanje tveganj ugleda.

Ugled je neposredno povezan tudi z upravljanjem drugih vrst tveganj, predvsem z operativnim tveganjem in strateškim tveganjem. Upravljanje operativnega tveganja namreč vključuje tudi tveganje neustreznega ravnanja in tveganje prevar s strani zaposlenih, neustreznega varstva za okolje, pomanjkljive skladnosti z zakoni in predpisi, pomanjkljivo neprekinjeno zagotavljanje kvalitetnih in skladnih storitev ter produktov. Na primer, če podjetje zavestno zavaja kupce ali če določeni zaposleni goljufa stranke, zlorablja njihove podatke, se vede neprimerno ali podjetje posluje tako, da uničuje okolico, ima to neposreden vpliv na zaupanje in ugled podjetja.

Če gledamo podrobneje, ugotovimo, da je tudi upravljanje finančnih in tržnih tveganj posredno povezano in vpliva na ugled podjetja. Na primer, če podjejte zaradi tržnih razmer ne uspe stranki zagotoviti obljubljenega donosa, storitve ali produkta, ali pa mu na drugi starani padejo rezultati oziroma bonitetna ocena, ki tudi izkazuje zaupanje v podjetje, ima vse to posredni vpliv na ugled.

 

Kako obsežen proces predstavljajo operativna tveganja pri Združenju bank Slovenije?

Združenje bank Slovenije ima vzpostavljeno skupino za upravljanje operativnih tveganj v bankah, ki je sestavljena iz strokovnjakov upravljanja operativnega tveganja iz vseh bank članic. Namen skupine je širjenje dobrih praks, priprava smernic, izmenjava izkušenj, strokovnih mnenj ter predlogov, sodelovanje pri uvajanju novih regulativ ter podajanje mnenj in predlogov slovenskim ter evropskim regulatornim in nadzornim organom.

Skupina se ukvarja z upravljanjem operativnega tveganja, ki skladno z baselsko opredelitvijo vključuje notranje in zunanje prevare, odpovedi sistemov in povezane motnje poslovanja, kibernetska tveganja, škodo na nepremičnem in premičnem premoženju, neprimerne kadrovske prakse ter odnose z in med zaposlenimi, neustrezno varnost delovnega okolja za zaposlene in stranke ter pomanjkljivosti pri izvajanju procesov in kontrol. Vključuje tudi specifične vrste tveganj kot so tveganje informacijske varnosti in kibernetsko tveganje, tveganje skladnosti, tveganje ravnanja, modelsko tveganje, pravno tveganje, tveganje zunanjega izvajanja idr.

Operativno tveganje po mednarodni, bančno sprejeti definiciji vključuje tveganja neustreznega ali napačnega ravnanja zaposlenih ali delovanja sistemov, tveganje neustreznih ali napačnih procesov in kontrol, ter druge zunanje vplive kot je npr. naravna nesreča. To pomeni, da je obseg upravljanja operativnega tveganja zelo širok in posledično je tudi obseg aktivnosti skupine pester, raznolik in obsežen.

 

Kakšne lastnosti, znanja in veščine so po vašem mnenju potrebne za uspešno, strokovno delo na področju upravljanja tveganj v organizaciji?

Tveganja so lahko prisotna v vseh procesih in aktivnostih, ki jih podjetje izvaja. S tega vidika so pri njihovem centraliziranem upravljanju pomembni sposobnost sistemskega pristopa, razgledanost in širše poznavanje poslovanja, ki izhaja iz strokovnosti in izkušenj.

Ker kvalitetno upravljanje s tveganji zahteva sodelovanje z ostalimi področji poslovanja, sta pomembna tudi komunikativnost in želja po timskem sodelovanju.

Upravljanje določenih vrst tveganj zahteva analitično razmišljanje in v določenih primerih tudi znanje modeliranja, ki je povezano predvsem s statističnimi metodami in orodji.

 

***

Stopite v kontakt z našo ekipo, če želite ustrezno upravljati vaša tveganja.

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v LinkedIn skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.