Kako lahko učinkovito upravljamo in zmanjšamo korupcijska tveganja?

Podkupovanje – kot najpogostejša oblika korupcije – je nekoč veljalo za dokaj običajno in družbeno sprejemljivo prakso na poslovnem in zasebnem področju. Vendar pa so se v zadnjih dvajsetih letih predvsem poslovna pravila po vsem svetu precej spremenila, zaradi česar se je močno zaostrila protikorupcijska zakonodaja.

V Evropski skupnosti se je to zgodilo po uveljavitvi dopolnjene Konvencije o boju proti korupciji OECD leta 2009. V Sloveniji tako od leta 2011 velja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki med drugim določa tudi delovanje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

Skupni imenovalec novih zakonov so visoke kazni za podjetja in posameznike ter t.i. eksteritorialni doseg pri preganjanju prestopnikov. To pomeni, da se za podkupovanje, ki ga zagrešijo zaposleni v tujini, lahko izrečejo zaporne kazni direktorjem matičnih podjetij.

Škodljiva praksa dajanja in sprejemanja podkupnin torej predstavlja veliko poslovno tveganje, ki ogroža finančni in pravni položaj ter ugled podjetij in posameznikov.

Po pravni plati so podjetja in posamezniki odgovorni za aktivno in pasivno podkupovanje doma in v tujini.

Finančne posledice korupcije so neracionalno trošenje denarja ter visoke kazni in stroški pravnih postopkov, ki trajajo več let.

Podjetja, ki so spoznana za krive korupcije, izgubijo ugled. To pomeni naklonjenost medijev, kupcev, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev, kar lahko ogrozi celo njihov obstoj.

Zaradi preiskav koruptivnih dejanj pa se pojavijo tudi operativne zamude in ovire, ki upočasnijo delovanje podjetij ter izpolnjevanje obveznosti do kupcev in poslovnih partnerjev nasploh.

Podkupovanje v številkah

 

Zaradi razširjenosti podkupovanja in njegovega uničevalnega učinka so podjetja in druge organizacije začela z uvajanjem t.i. protikorupcijskih sistemov (Anti-Bribery Management Systems = ABMS).

Oktobra 2016 pa je bil sprejet prvi ISO standard »Sistemi vodenja za preprečevanje podkupovanja« z oznako ISO 37001:2016.

Trenutno je namenjen preprečevanju podkupovanja na strani zaposlenih ali predstavnikov, ki delujejo v imenu organizacij ali za njihov račun ter ravnajo koruptivno v korist organizacije ali lastno korist.

Podjetjem in organizacijam pomaga pri vzpostavitvi etične kulture in ravnanj z ničelno toleranco do korupcije. Poslovnim partnerjem pa olajša prepoznavo podjetij, ki se aktivno spopadajo s podkupovanjem. Kar lahko v prihodnosti postane pogoj in konkurenčna prednost pred primerljivimi ponudniki v postopkih (javnega) naročanja.

Sistem vodenja ISO 37001 določa obseg protikorupcijske skladnosti organizacije in deluje po načelu Demingovega kroga PDCA:

NAČRTUJ
Pomeni oceno tveganj za korupcijo glede na značilnosti organizacije. To omogoča identifikacijo področij tveganj in stanje trenutnih nadzornih ukrepov.

IZVEDI
Pomeni oblikovanje politike, določitev odgovornosti in sredstev za zagotavljanje skladnosti s protikorupcijskimi zahtevami ter delegiranje sprejemanja odločitev. Prav tako uvajanje podpornih postopkov, operativnega nadzora in ciljev ukrepanja pri prepoznanih tveganjih za podkupovanje.

PREVERI
Pomeni pregled sistema vodenja. Začne se z notranjo presojo, ki jo pregledata odbor za protikorupcijsko skladnost in najvišje vodstvo. V primeru certifikacije se nato izvede sekundarna presoja z zunanjimi presojevalci.

UKREPAJ
Pomeni izboljšave in posodobitve protikorupcijskih preprečevalnih in nadzornih mehanizmov, glede na ugotovljene pomanjkljivosti in neskladnosti med vsakdanjih delovanjem, pregledi ali presojami.

 

Zagotavljanje zaščite za žvižgače

Večina organizacij ugotovi podkupovanje v svojem poslovanju na enega od treh načinov:  31 odstotkov pri notranjih presojah, 29 odstotkov pri skrbnih pregledih poslovanja v procesih združevanja ali prevzemov in 17 odstotkov na podlagi prijav t.i. žvižgačev.

ISO 37001 med drugim zahteva tudi vpeljavo postopkov, ki zaposlenim omogočajo prijavljanje sumov korupcije po anonimnih prijavnih kanalih. Zagotoviti je potrebno zaupnost vsebine prijav in preprečiti vse oblike maščevanja informatorjem. Na podlagi pravil in usposabljanja morajo zaposleni vedeti, na koga se lahko obrnejo, če pri svojem delu naletijo na vprašanja, povezana s korupcijo.

 

In kakšne so ključne koristi sistema vodenja za preprečevanje korupcije?

 
Etična kultura organizacije. Eno od najmočnejših varoval proti podkupovanju je etična kultura organizacije. Ta se začne od vrha navzdol, s komunikacijo vodstva z zaposlenimi, zavezanostjo in osebnim zgledom ter uvajanjem sistemskih ukrepov, kot je ABMS.

Zaposleni in vodje razumejo svoje vloge. Izpostavljenim posameznikom jasno določa odgovornosti in zagotavlja, da razumejo svojo vlogo pri preprečevanju podkupovanja.

Sporočilo poslovnim partnerjem. Sistem za preprečevanje korupcije je sporočilo poslovnim partnerjem, da se organizacija aktivno spopada s podkupovanjem. Na takšen način deluje preprečevalno, da ponudniki s korupcijo niti ne poskušajo.

Preprosta integracija z drugimi sistemi vodenja. Sistem ISO 37001 lahko deluje samostojno ali v povezavi z drugimi sistemi vodenja ISO. To zagotavlja njegova osnovna struktura, ki omogoča usklajenost presoj in poročanja z drugimi standardi.

Zmanjšanje poslovnih tveganj. S krepitvijo etične kulture organizacije, sistemom za preprečevanja podkupovanja, jasno določenimi odgovornostmi izpostavljenih oseb, prijavnimi kanali in odkritim sporočilom poslovnim partnerjem, se zmanjša tudi izpostavljenost tveganjem koruptivnih dejavnosti in njihovim posledicam.

Kot vemo, popolne varnosti ni. Enako velja pri korupciji, ki je zaradi človeškega dejavnika podkupljivih posameznikov ne moremo v celoti odpraviti.

Vendar lahko z uvedbo sistema, kakršen je ISO 37001 ter doslednim izvajanjem organizacijskih in nadzornih ukrepov uvedemo dodatno stopnjo zaščite in tveganje podkupovanje vsaj občutno omejimo.

***

Stopite v kontakt z našo ekipo, če želite ustrezno upravljati vaša tveganja.

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v LinkedIn skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.

VIRI
– Komisija za preprečevanje korupcije: Ocena stanja korupcije v RS v letu 2016; 2017
– Bureau Veritas: Sistemi vodenja za preprečevanje podkupovanja/Vgrajevanje kulturnih sprememb z ISO 37001; 2019