Vsaka nova rešitev mora v poslovne postopke podjetja vnesti dodano vrednost za vse zainteresirane strani v organizaciji, od vodstva do zaposlenih.

Večina podjetij gleda le na vrednost, ki jo lahko obvladovanje tveganj doprinese za vodstvo, ne zavedajo pa se, da mora pravzaprav vplivati na vsak oddelek v organizaciji.

Rešitev Silver Bullet Risk je enotna rešitev, ki vsem zainteresiranim stranem in odgovornim zaposlenim omogoča, da prispevajo h končni oceni ključnih tveganj.

Opredelitev in ukrepanje v povezavi s tveganji, ki se pojavljajo v vaši organizaciji, je eden od ključnih postopkov za upravljanje z uspešnim podjetjem. Ob izpostavljenosti tveganjem pa podjetje postane ranljivo na številnih področjih, od strateške do operativne in finančne uspešnosti.

Zato bi si vodstvo vsakega podjetja moralo postaviti naslednja vprašanja:

• Koliko dobička smo zaradi neobvladovanih tveganj izgubili v zadnjih petih letih?
• Ali obstaja sistematični pregled vseh morebitnih tveganj, ki bi lahko vplivala na podjetje? Kako se izvaja zanesljiva analiza?
• Ima vodstvo podjetja dostop do potrebnih agregiranih informacij o dejavnikih tveganja, ki vplivajo na dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (ang. EBITDA)?
• Koliko časa in truda posvečamo obvladovanju tveganj?

Na ta vprašanja vam lahko pomaga odgovoriti inovativna rešitev Silver Bullet Risk, s pomočjo katere bodo ekonomske informacije podjetja vsem vpletenim na voljo na pregleden način, kadar koli in kjerkoli v znanem delovnem okolju, ki vsem, ki vanj prispevajo, omogoča nemoteno delovanje.

Kaj je orodje za obvladovanje tveganj Silver Bullet Risk?

Silver Bullet Risk je orodje za obvladovanje tveganj, ki je zasnovano za zadovoljevanje individualnih potreb katerega koli podjetja, ne glede na njegovo vrsto ali strukturo. Spodbuja delovno sodelovanje, ekonomično preglednost in najnovejše postopke obvladovanja tveganja.

Glavni cilj orodja ni le skladnost s predpisi, pač pa neposredni vpliv na dobiček EBITDA!

Orodje za obvladovanje tveganj Silver Bullet Risk s pomočjo zbiranja informacij o potencialnih grožnjah optimizira timsko delo, povezano z obvladovanjem tveganj. Posledično imajo subjekti, ki v podjetju sprejemajo odločitve, neprekinjen dostop do celovitega nabora posodobljenih informacij o učinku ključnih tveganj na finančno uspešnost podjetja.
Tako lahko sedaj učinkoviteje sprejemate bliskovite odločitve na osnovi strnjenega pregleda strateških, finančnih in operativnih tveganj!

Silver Bullet Risk - BLOG - Upravljanje tveganj

Čas je, da se razkrije očem nevidno. Obvladujte tveganja in ustvarjajte dobiček EBITDA!

Orodje Silver Bullet Risk vodstvu podjetja pomaga pri vodenju! Dnevno!


***

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v Linkedin skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.

Dandanašnji je sistematično obvladovanje tveganja ena od ključnih prednosti dobičkonosnih podjetij. Verjamemo, da bi morale postopke obvladovanja tveganja izvajati vse sodobne poslovne organizacije. To pomeni, da bi morali biti v omenjeni postopek vpletene vse zainteresirane strani, od uprave dalje. Članom uprave, ki so eni od ključnih zainteresiranih strani, bi se moralo omogočiti sprejemanje odločitev na podlagi prejetih informacij, kar je tudi njihov namen. Sprejemanje dobrih odločitev namreč vodi v uspeh in napredek.

S pomočjo obsežnih izkušenj, ki jih imamo pri delu z različno velikimi podjetji, smo opredelili štiri tipične izzive, s katerimi se pri svojem delovanju soočajo organizacije, njihovi zaposleni in vse vpletene zainteresirane strani.

• Dejstvo, da se vodstvo podjetja ne zaveda vrednosti obvladovanja tveganja
• Neprimerna organizacijska struktura
• Nerazvita kultura obvladovanja tveganja
• Tveganja, ki niso izmerjena

Omenjeni izzivi vplivajo na interno storilnost podjetja, odražajo pa se tudi v podobi, s katero se podjetje predstavlja v javnosti. Če se s temi izzivi ne soočimo, lahko celo ogrozijo preživetje podjetja, saj se kažejo tako na področju operativnih dejavnosti kot pri zmogljivosti, ki se meri z dobičkom.

Vse odločitve so osnovane na dveh parametrih: znanju, ki izvira iz izkušenj, in informacijah, ki so nam na voljo. Odločitev za vpeljavo postopka obvladovanja tveganja je zato za nadaljnji uspeh podjetja bistvenega pomena.

Silver Bullet Risk - BLOG - Upravljanje tveganj

Kot pravijo v enem od najuglednejših globalnih podjetij Ernst & Young:

“Podjetja, ki se v odnosu do zapadlosti tveganja uvrščajo med zgornjih 20 %, so ustvarila za trikrat več dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) od podjetij, ki spadajo v spodnjih 20 %.”***

Za več informacij o upravljanju tveganj spremljajte naš LinkedIn & Twitter račun. Lahko pa se vključite tudi v debato v Linkedin skupini ERM – KORPORATIVNO UPRAVLJANJE TVEGANJ.